Messiah's House
1683 S Hairston Rd,
Stone Mountain GA 30088