Stratford STEM Magnet School
1800 Stratford Ave
Nashville TN 37216